MÓN BÒ-BẮP BÒ-NẠM BÒ - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN BÒ-BẮP BÒ-NẠM BÒ - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN BÒ-BẮP BÒ-NẠM BÒ - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN BÒ-BẮP BÒ-NẠM BÒ - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN BÒ-BẮP BÒ-NẠM BÒ - Quán Ăn Tỷ Mập
MÓN BÒ-BẮP BÒ-NẠM BÒ - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN BÒ-BẮP BÒ-NẠM BÒ

                                    MÓN BÒ - BẮP BÒ - NẠM BÒ

                                                                    450.000Đ

Bò hầm tiêu xanh

Bò nấu rượu vang đỏ

Bò nấu ba tê

Bò nấu lagu

Bò né thiên lý đậu bắp

Bò hầm tiêu đen